Vyksta svetainės atnaujinimas. Atsiprašome už nepatogumus!
 

„Ignitis grupės“ valdymas

Aukščiausias valdysenos įvertinimas

„Ignitis grupė“ patenka tarp geriausiai valdomų valstybės įmonių jai suteiktas aukščiausias įmanomas „A+“ įvertinimas Valdymo koordinavimo centro nustatomame valdysenos indekse.

Rengiant Grupės valdymo struktūrą ir modelį, buvo pritaikyta pažangiausia tarptautinė ir nacionalinė praktika, naudotasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) skelbiamomis rekomendacijomis, atsižvelgta į „Nasdaq Vilnius“ biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą, BICG (angl. Baltic Institute of Corporate Governance) rekomenduojamas valdymo gaires valstybės valdomoms įmonėms.

„Ignitis grupės“ valdymas paremtas finansų ministro įsakymu patvirtintomis Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairėmis. Finansų ministerijos rašte dėl valstybės lūkesčių išsakomi lūkesčiai „Ignitis grupės“ veiklai. 

Valdymo gairės Raštas dėl lūkesčių

Grupės korporatyvinio valdymo principai

  • Sudaromos prielaidos efektyviam korporatyviniam valdymui. Aplinka, kurioje veikia įmonių grupė ar atskiros įmonės skatina, skaidrią veiklą rinkoje, atitiktį teisės aktams, užtikrina valdymo ir priežiūros funkcijų atskyrimą.
  • Akcininkų akcijų suteikiamų teisių realizavimas. Užtikrinamos iš akcijų valdymo kylančių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo galimybės, taip pat mažumos akcininkų interesai.
  • Suinteresuotų šalių vaidmuo. Pripažįstami suinteresuotų šalių lūkesčiai ir teisės, kylančios iš susitarimų ar teisinio reglamentavimo, taip pat skatinamas aktyvus bendradarbiavimas kuriant tvarią pridėtinę vertę.
  • Atvirumas ir skaidrumas. Užtikrinamas savalaikis ir tikslus informacijos apie grupę atskleidimas.
  • Valdymo ir priežiūros organų atsakomybė ir atskaitomybė. Užtikrinama, kad grupės ar atskirų įmonių valdymo ir priežiūros organai tinkamai vykdytų savo funkcijas ir būtų atskaitingi akcininkams.                        

Korporatyvinio valdymo principai ir modelis yra nukreipti į suinteresuotų šalių lūkesčių įvertinimą ir suderinimą tarpusavyje bei perkėlimą į pamatuojamus tikslus ir rodiklius.