Valdymo ir kontrolės sistema

Valdymo ir kontrolės sistemos aprašymas

Pagrindinė „Ignitis grupės“ korporatyvinio valdymo įgyvendinimo ir palaikymo priemonė yra integruota valdymo ir kontrolės sistema, kurios paskirtis – užtikrinti savalaikį ir efektyvų tikslų pasiekimą bei jų atitiktį suinteresuotų šalių lūkesčiams.

Ši sistema apima visus svarbiausius veiklos elementus: nuo cikliško veiklos planavimo, nustatant siektinus veiklos rodiklius, veiklos vykdymo iki rodiklių pasiekimo bei pasiektų veiklos rezultatų vertinimo, ir užtikrina, kad procesas būtų nenutrūkstamas ir vieno ciklo pabaigos rezultatai taptų kito ciklo pradžios duomenimis. Tai būtina nuolatinio tobulinimo principų įgyvendinimo sąlyga.

Grupės valdymo ir kontrolės sistemos modelyje yra išskirtos keturios procesų grupės: valdymo (planavimas, strateginių sprendimų priėmimas), veiklos palaikymo (žmogiškųjų išteklių valdymas, komunikacija, pirkimai ir kt.), pagrindinės veiklos (gamyba, paslaugos, prekyba ir kt.) bei veiklos vertinimo ir tobulinimo (stebėsena, prevencija, rizikų valdymas).

Kiekvienoje „Ignitis grupei“ priklausančioje įmonėje valdymo, veiklos palaikymo, vertinimo ir tobulinimo procesai yra iš esmės vienodi ir nukreipti į tų įmonių pagrindinių veiklų efektyvų įgyvendinimą, valdymą, palaikymą, vertinimą bei tobulinimą.

Todėl pagrindinė korporatyvinio valdymo paskirtis yra šių bendrųjų procesų gerinimas visos „Ignitis grupės“ grupės mastu per jų centralizavimą, koordinavimą, standartizavimą bei dalijimąsi patirtimi ir gerosiomis praktikomis.

Korporatyvinio valdymo veikla sutelkta Grupės patronuojančioje įmonėje – AB „Ignitis grupė“, kuri Grupės įmonėse koordinuoja finansų, teisės, planavimo ir stebėsenos, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitas bendrąsias sritis.

Grupės įmonių veikla šiose srityse remiasi tarpusavio susitarimu – bendradarbiavimu orientuojantis į bendro rezultato siekimą bei koordinuojama politikomis – bendromis nuostatomis ir normomis, kurios taikomos visoms Grupės įmonėms.

Patronuojanti bendrovė

Patronuojanti grupės įmonė – AB „Ignitis grupė“ – yra atsakinga už skaidrų grupės veiklos valdymą ir koordinavimą, efektyvumo didinimą, siekiant teikti konkurencingas paslaugas klientams ir socialiai atsakingą ilgalaikės vertės akcininkams didinimą.

AB „Ignitis grupė“ aktyvaus patronavimo funkcija apima valdymo holdingų teikiamas paslaugas (angl. management holdings services), kurios yra įprastos komercinėje praktikoje tiek Europos Sąjungoje, tiek kitose šalyse patronuojančių bendrovių dukterinėms bendrovėms teikiamoms paslaugoms. Valdymo paslaugos yra apibrėžiamos kaip patronuojančios bendrovės teikiamas integralus konsultacijų ir kitų specifinių paslaugų rinkinys, kuris yra susijęs su grupės įmonių pagrindinių veiklos funkcijų vykdymu.

Kasdieninėje veikloje įmonių grupė taiko matricinio valdymo principus, paremtus grupės įmonių bendradarbiavimu ir susitarimu dėl veiklos krypčių, tikslų, atsakomybių bei atskaitomybės, taip pat įvairiapusiškos nustatytos informacijos apsikeitimu tiek vertikalia, tiek ir horizontalia kryptimi, atsižvelgiant į galiojančius konfidencialumo įsipareigojimus tarp įmonių.