Valdymo organai

Valdyba ir vadovas

Valdyba yra patronuojančios bendrovės įstatuose numatytas kolegialus valdymo organas. Valdybos veiklą ir jos narių išrinkimą reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas, jo įgyvendinamieji teisės aktai, patronuojančios bendrovės korporatyvinio valdymo gairės, AB „Ignitis grupė“ įstatai ir valdybos darbo reglamentas.

Valdyba, kurią sudaro penki nariai, kurie iš savo narių renka valdybos pirmininką – Bendrovės vadovą. Valdybos nariai yra Bendrovės darbuotojai, juos, Skyrimo ir atlygio komiteto siūlymu, ketverių metų kadencijai renka ir atšaukia stebėtojų taryba. Valdyba renkama ketverių metų kadencijai.

Bendrovės valdybos nariai turi atitikti teisės aktuose nustatytus bendruosius ir specialiuosius kriterijus. Formuojant patronuojančios bendrovės valdybą laikomasi nuostatos, kad valdybos narių kompetencijos turi būti įvairiapusės. Kompetencijų poreikį nustato Skyrimo ir atlygio komitetas bei Stebėtojų taryba, kurios, formuojant valdybą, nustato reikiamus įgūdžius ir atitinkamai tvirtina kiekvieno valdybos nario kompetencijų profilius.

Valdybos nariai pagal kompetenciją turi užtikrinti tinkamą Bendrovės veiklos vykdymą / atitinkamų sričių kuravimą Grupės mastu.

Valdybos nariu negali būti stebėtojų tarybos ar jos komiteto narys, taip pat elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys, auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (arba) dalyvavęs atliekant patronuojančios bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis, bei asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

Šiuo metu veikiančios AB „Ignitis grupė“ valdybos kadencija yra iki 2026 m. vasario 18 d.

Darius Maikštėnas
Darius Maikštėnas
„Ignitis grupės“ vadovas, valdybos pirmininkas
Dr. Živilė Skibarkienė
Dr. Živilė Skibarkienė
Valdybos narė,
Grupės organizacinio vystymo vadovė
Jonas Rimavičius
Jonas Rimavičius
Valdybos narys,
Grupės finansų vadovas
mantas
Mantas Mikalajūnas
Valdybos narys, Grupės reguliuojamų veiklų vadovas
Vidmantas Salietis
Vidmantas Salietis
Valdybos narys,
Grupės komercinių paslaugų vadovas