Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą kandidatams

1. TIKSLAS IR TAIKYMO APIMTIS

1.1. Laikantis BDAR ir kitų duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, šiame Privatumo pranešime Kandidatams pateikiama informacija apie tai, kaip Grupės Įmonė tvarko fizinių asmenų, dalyvaujančių personalo atrankoje, asmens duomenis.

1.2. Privatumo pranešimo Kandidatams nuostatos yra taikomos fiziniams asmenims, dalyvaujantiems Grupės Įmonės skelbiamoje (-ose) personalo atrankoje (-ose).

 

2. SĄVOKOS

2.1. Šiame Privatumo pranešime Kandidatams naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:

2.1.1 Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).

2.1.2 Asmuo – fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi (pvz. darbuotojai, Kandidatai, praktikantai, kurie kreipiasi į Įmonę, teikiantys prašymus, reikalavimus, Kandidatai dalyvaujantys atrankoje ir kt.).

2.1.3 BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

2.1.4 Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).

2.1.5 Grupė/Įmonių grupė – AB "Ignitis grupė" ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomi juridiniai asmenys.

2.1.6 Įmonė – AB „Ignitis grupė“ grupės įmonė (duomenų valdytojas) paskelbusi atranką į poziciją, kurioje Kandidatas dalyvauja.

2.1.7 Kandidatas – asmuo, dalyvaujantis personalo atrankoje.

2.2. Kitos Privatumo pranešime naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

 

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIAI PAGRINDAI

3.1. Įmonė tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais:

3.1.1. kai duomenis tvarkyti būtina, siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su Asmeniu sudarytą sutartį;

3.1.2. Asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;

3.1.3. Įmonė privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus;

3.1.4. Asmens duomenis reikia tvarkyti, siekiant Įmonės teisėto intereso.

3.2. Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Įmonė, tvarkydama Asmens duomenis:

3.2.1. Pateiktų klausimų sprendimas. Įmonė tvarko Asmens duomenis, vykdydama pateiktų klausimų, skundų nagrinėjimą ir sprendimą, vadovaudamasi sutarties, sutikimo arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.

3.2.2. Personalo atrankų vykdymas. Įmonė tvarko Asmens duomenis, kai Asmenys teikia savo gyvenimo aprašymus (CV) ir kitą informaciją, dalyvaudami Įmonės skelbiamose atrankose į darbo pozicijas arba norėdami atlikti praktiką, vadovaudamasi sutikimo pagrindu.

3.2.3. Kandidatų nepriekaištingos reputacijos patikra. Įmonė tvarko Asmens duomenis, vykdydama nepriekaištingos reputacijos patikrą teisėto intereso arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.

3.2.4. Darbo sutarčių sudarymas ir vykdymas. Įmonė tvarko Asmens duomenis, sudarydama ir siekio sudaryti su Kandidatu darbo sutartį arba darbo sutarties vykdymo pagrindu.

3.2.5. Kiekvienu atveju atranką dėl konkrečios pozicijos organizuojanti Įmonė laikoma Kandidato duomenų valdytoju, o atranką vykdanti UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ laikoma duomenų tvarkytoju.

3.3. Visais aukščiau nurodytais atvejais Įmonė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

 

4. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ APIMTIS (KATEGORIJOS)

4.1. Pagrindinės Asmens duomenų kategorijos ir duomenys, kuriuos tvarko Įmonė aukščiau išvardintais tikslais bei teisiniais pagrindais:

4.1.1. Tapatybės duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, kt.;

4.1.2. Kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kt.;

4.1.3. Profesiniai duomenys – išsilavinimas, kvalifikacija, profesiniai gebėjimai, dalykinės savybės, kt.;

4.1.4. Kiti duomenys, kuriuos Įmonė tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

5. KANDIDATŲ DUOMENŲ TVARKYMAS PERSONALO ATRANKOS TIKSLAIS

5.1. Įmonė tvarko Kandidatų asmens duomenis, siekdama įvertinti Asmens tinkamumą eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas.

5.2. Asmens duomenys, kuriuos Asmuo pateikė Įmonei atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą (CV) bei kitą informaciją siekdamas dalyvauti atrankoje į darbo poziciją arba praktiką Įmonėje arba kitoje Grupės Įmonėje, yra saugomi ir naudojami Grupės skelbiamose atrankose 2 (dvejus) metus po Asmens kandidatūros įvertinimo (tiek sėkmingo, tiek nesėkmingo), savanoriško atsisakymo dalyvauti atrankoje arba iki tol, kol Asmuo atšaukia savo sutikimą dėl tokio duomenų tvarkymo. Pažymėtina, kad jeigu Asmuo per 2 metus dar kartą teikė savo kandidatūrą, Asmens duomenų saugojimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinės kandidatūros įvertinimo.

5.3. Asmenų, kurie pateikia savo kandidatūrą dalyvauti daugiau nei vienoje vykdomoje atrankoje dalyvavimo visose atrankose duomenys, t. y. visos pozicijos, į kurias Asmuo pateikė savo kandidatūrą, yra matomos atrankas vykdantiems asmenims. Šie duomenys bus tvarkomi (matomi sistemoje) tiek laiko, kiek tvarkomi ir kiti Kandidato Asmens duomenys, priklausomai nuo jo sutikimo pateikimo arba iki tol, kol Asmuo atšaukia savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo.

5.4. Asmenys, kurie išreiškė norą dalyvauti Grupės skelbiamose atrankose į darbo poziciją ar praktiką, yra atsakingi už savo duomenų perdavimą Įmonei ir turi neribotą teisę šiuos duomenis valdyti, t. y. Kandidatų portalo SmartRecruiters sistemoje sukurtoje paskyroje Kandidatas bet kada turi teisę / gali:

5.4.1. sutikti / nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Įmonėje vykdomų atrankų metu kandidatuojant į konkrečią poziciją Grupės Įmonėse;

5.4.2. pasiekti savo pateiktą informaciją ir ją redaguoti, prisijungęs prie Kandidatų portalo SmartRecruiters sistemoje;

5.4.3. atsisiųsti informaciją, kurią jis pateikė Įmonei, prisijungęs prie Kandidatų Portalo SmartRecruiters sistemoje;

5.4.4. ištrinti savo paskyrą ir visą pateiktą informaciją iš Įmonėje vykdomų atrankų bei SmartRecruiters sistemos duomenų bazės, prisijungęs prie Kandidatų Portalo SmartRecruiters sistemoje.

5.5. Pažymėtina, kad tam, jog asmuo galėtų dalyvauti Įmonės (-ių) skelbiamose atrankose, jis turi sutikti dėl jo kaip Kandidato asmens duomenų tvarkymo pažymėdamas, kad perskaitė ir suprato Įmonės privatumo pranešimą Kandidatams.

5.6. Asmenys, kurie pateikdami savo kandidatūrą dalyvauti atrankoje nedavė sutikimo naudoti jų Asmens duomenis skelbiamose atrankose, bus prašomi jį pateikti. Kandidatas turi pateikti sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Grupės Įmonėse vykdomose atrankose per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po pranešimo jam išsiuntimo.

5.7. Priminimas apie prašymą pateikti sutikimą Asmens duomenis naudoti vykdomose atrankose yra siunčiamas du kartus:

5.7.1. likus 7 (septynioms) dienoms iki minėto termino pabaigos;

5.7.2. likus 48 (keturiasdešimt aštuonioms) val. iki minėto termino pabaigos.

5.8. Pažymėtina, kad Kandidatui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po pranešimo išsiuntimo nepateikus jokio atsakymo, jo duomenys bus automatiškai ištrinami iš Grupės Įmonėse vykdomų atrankų duomenų bazės ir SmartRecruiters sistemos duomenų bazės.

5.9. Įmonėje veikia rekomendavimo sistema, kurios metu Grupės Įmonių darbuotojai teikia informaciją apie potencialius Kandidatus. Rekomenduojantis darbuotojas įsipareigoja informuoti potencialų Kandidatą apie jo Asmens duomenų teikimą Įmonei. Pateikus rekomendaciją apie potencialų Kandidatą, rekomenduojamas Kandidatas gauna automatinį laišką su prašymu leisti naudoti jo Asmens duomenis Grupės Įmonėse vykdomose atrankose.

5.10. Grupės Įmonės savo veikloje vadovaujasi skaidrumo, nešališkumo, nulinės tolerancijos korupcijai principais, todėl vienas iš keliamų reikalavimų Kandidatams yra nepriekaištinga reputacija. Šiuo tikslu Įmonė renka Kandidato, pretenduojančio eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas, viešai prieinamus asmens duomenis, susijusius su nepriekaištinga reputacija. Kandidatų, kuriems teikiamas pasiūlymas sudaryti darbo sutartį, patikrinimui atlikti prašome pateikti šiuos Asmens duomenis – vardą, pavardę, gimimo datą, kai Asmens duomenys renkami teisėto intereso pagrindu. Kandidatų, kuriems teikiamas pasiūlymas sudaryti darbo sutartį dėl aukštą korupcijos rizikos lygį turinčių arba strateginių pareigybių, Asmens duomenis Įmonė tvarko teisės aktų reikalavimų numatyta apimtimi ir pagrindu. Kandidatų asmens duomenys nepriekaištingos reputacijos patikros tikslais saugomi 10 m. po darbo sutarties pasibaigimo. Tik gavę teigiamą patikrinimo išvadą dėl nepriekaištingos reputacijos, su Kandidatu sudarysime darbo sutartį.

 

5.11. Įmonė personalo atrankos tikslais gali rinkti Kandidato, pretenduojančio eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas, asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, iš buvusio darbdavio prieš tai informavusi Kandidatą, o iš esamo darbdavio – tik gavusi Kandidato sutikimą.

 

6. KANDIDATŲ DUOMENŲ TVARKYMAS ATRANKOS PROCESO KOKYBĖS GERINIMO TIKSLAIS

6.1. Įmonė, siekdama pagerinti atrankos proceso kokybę, teiraujasi Kandidatų grįžtamojo ryšio apie jų patirtį dalyvaujant atrankoje, išsiunčiant apklausą Kandidato nurodytu el. pašto adresu.

6.2. Kandidatų asmens duomenys apklausos vykdymo tikslais tvarkomi sutikimo pagrindu. Kandidatų duomenys bus tvarkomi 2 (dvejus) metus po sutikimo pateikimo arba iki tol, kol Kandidatas atšaukia savo sutikimą. Kandidatai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nenurodydami nesutikimo motyvų, gautame laiške paspausdami „unsubscribe“ mygtuką. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

7. KANDIDATŲ DUOMENŲ TVARKYMAS PRANEŠIMŲ APIE DARBO PASIŪLYMUS SIUNTIMO TIKSLAIS

7.1. Įmonė sudaro galimybę Kandidatams prenumeruoti pranešimus apie naujus darbo pasiūlymus.

7.2. Kandidatų Asmens duomenys pranešimų apie darbo pasiūlymus siuntimo tikslais tvarkomi sutikimo pagrindu. Kandidatai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nenurodydami nesutikimo motyvų, gautame laiške paspausdami „unsubscribe“ mygtuką. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

8. ASMENS DUOMENŲ GAVIMAS

8.1. Įmonė tvarko Asmens duomenis, kuriuos pateikia patys Asmenys arba Įmonė juos gauna iš kitų šaltinių:

8.1.1. Grupės darbuotojams rekomendavus Kandidatą;

8.1.2. Karjeros socialinių tinklų (pvz., „Linkedin“ ir kt.);

8.1.3. Valstybės, teisėsaugos institucijų (tik dėl aukštą korupcijos rizikos lygį turinčių arba strateginių pareigybių);

8.1.4. Trečiųjų asmenų (pvz. Kandidato esamo ir/ar buvusio darbdavio) ir kt.

8.2. Visais aukščiau paminėtais atvejais Įmonė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutarties, sutikimo, teisės aktų ar Įmonės teisėto intereso pagrindu.

 

9. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

9.1. Įmonė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:

9.1.1 Paslaugų teikėjams. Įmonė gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis Įmonės vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Įmonei programinės įrangos nuomos, priežiūros, darbo santykių administravimo, apskaitos, korespondencijos siuntimo ir kitas paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą Įmonės Paslaugų teikimą, valdymą ir vystymą. Tokiais atvejais Įmonė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus Asmens duomenis tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti, užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, laikantis Įmonės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;

9.1.2 Grupės įmonėms. Įmonė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis kitoms Įmonės Grupės įmonėms, siekdama tinkamai įvykdyti atranką į laisvą poziciją Įmonėje arba kitoje Grupės įmonėje.

9.1.3 Valdžios, teisėsaugos bei priežiūros institucijoms. Įmonė gali pateikti tvarkomus Asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos institucijoms (pvz., policijai, prokuratūrai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, kt.), kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Įmonės, darbuotojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus;

9.1.4 Kitoms trečiosioms šalims. Įmonė gali teikti Asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams, vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.

 

10. TAIKOMOS SAUGUMO PRIEMONĖS

10.1. Įmonė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

 

11. AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR PROFILIAVIMAS

11.1. Įmonė netvarko Asmens duomenų automatizuoto atskirų sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, būdu, kaip tai numatyta Reglamento 22 straipsnyje.

 

12. ASMENŲ TEISĖS

12.1. Asmuo, susisiekęs su Įmone ir patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę:

12.1.1. susipažinti su Įmonės tvarkomais savo Asmens duomenimis;

12.1.2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis;

12.1.3. prašyti ištrinti Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

12.1.4. gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos Asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

12.1.5. apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Įmonė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;

12.1.6. nesutikti su savo Asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

12.2. Jūs galite kreiptis dėl šio Privatumo pranešimo Kandidatams arba Įmonės vykdomo asmens duomenų tvarkymo raštu adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius arba el. paštu [email protected].

12.3. Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Įmonės vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir (ar) Jūsų teisėmis, Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, [email protected].

 

13. PRIVATUMO PRANEŠIMO KANDIDATAMS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

13.1. Šiame Privatumo pranešime Kandidatams pateikiamos pagrindinės Kandidatų Asmens duomenų tvarkymo nuostatos. Papildoma informacija apie tai, kaip Įmonė tvarko Asmens duomenis gali būti pateikiama Įmonės sutartyse, kituose dokumentuose, interneto svetainėje www.ignitisgrupe.lt arba nuotoliniais kanalais (pvz. el. paštu ir kt.).

13.2. Pasikeitus teisės aktų reikalavimams ir/arba Įmonės procesams ir pan., Įmonė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (arba) papildyti šį Privatumo pranešimą Kandidatams. Apie Privatumo pranešimo Kandidatams pakeitimus Įmonė informuos, paskelbdama apie tai interneto svetainėje www.ignitisgrupe.lt. Tam tikrais atvejais Įmonė taip pat gali informuoti Asmenis apie pakeitimus paštu, el. paštu ar kitu būdu (pvz. paskelbiant spaudoje).

 

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Privatumo pranešimo Kandidatams numatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę užtikrina Įmonės atitikties funkcijas vykdantys darbuotojai.

14.2. Privatumo pranešimas Kandidatams ir jo pakeitimai derinami su AB „Ignitis grupė“ Asmens duomenų apsaugos ekspertu.