Veiklos dokumentai

 

„Ignitis grupė“ vykdydama savo veiklą siekia veikti teisingai, atitikti valstybinių įstatymų bei tarptautinių standartų reikalavimus. Visa Grupės veikla reglamentuojama veiklos politikose. Visas viešai skelbiamų politikų sąrašas pateikiamas žemiau.
 

Veiklos politikos

Antikorupcinė politika

„Ignitis grupė“ siekia veikti atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. Antikorupcinė politika yra Grupės korupcijos prevencijos dokumentas, kuriame įvardijajama, kaip savo veikloje siekiame taikyti antikorupcines priemones.

Antikorupcinė politika

Aplinkos apsaugos politika

Įgyvendindama savo ilgalaikę strategiją, Grupė didžiausią dėmesį skiria energetikos sektoriaus dekarbonizacijai, energetikos sistemos modernizavimui, atsinaujinančios energetikos plėtrai, inovatyvių sprendimų kūrimui ir tvariai plėtrai. Siekdama vystytis darniai, Grupė prisiima atsakomybę už jos veiklos daromą poveikį aplinkai. Politikoje pateikiami pagrindiniai principai ir įsipareigojimai, kuriais Grupė vadovaujasi įgyvendindama aplinkos apsaugos veiklas.

Pranešimai dėl galimų ar įvykusių aplinkos apsaugos pažeidimų gali būti teikiami į Grupės Pasitikėjimo liniją pasitikė[email protected], arba paliekant įrašą Pasitikėjimo linijos auto-atsakiklyje nr.+370 640 88889.

Aplinkosaugos politika

Atlygio politika

Įgyvendindami įmonių grupės strategiją, siekiame pritraukti ir išlaikyti kompetentingus, greitai besimokančius, technologiškai pažangius, globaliai mąstančius ir kuriančius naujoves darbuotojus. Atlygio politikoje pateikti principai, kuriais formuojama atlygio sistema.
Siekiant turėti galimybę Grupės valdymui pritraukti ir išlaikyti aukšto lygio profesionalus, kartu atsižvelgiant į finansines Grupės galimybes, nustatant Grupės įmonių darbuotojų atlygį, orientuojamasi į šalies, kurioje veikia konkreti įmonė, atlygio rinkos medianą. Grupė skatina darbuotojus taikydama tiek finansines, tiek nefinansines naudas.


Atlygio politika
Kolegialių organų atlygis

Atitikties politika (ištraukos)

Grupėje atitiktis suprantama kaip Grupės įmonių veiklų atitikimas Grupės vertybėms, nacionaliniams teisės aktams, Europos Sąjungos teisės aktams bei lydintiems dokumentams bei kitoms Įmonių veiklai reikšmingoms gairėms bei rekomendacijoms, siekiant užtikrinti veiklų skaidrumą bei teisėtumą. Politika numato atitikties valdymo procesą bei kontrolę ir atsakomybę jo metu.

Atitikties politika (ištraukos)

Asmens duomenų apsaugos politika

Asmens duomenų apsaugos politika nurodo, jog asmens duomenys tvarkomi turint nustatytą, aiškiai apibrėžtą ir teisėtą tikslą bei laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų. Įmonėse yra įgyvendinamos techninės ir organizacinės priemonės, saugančios asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys teikiami subjektams, kurie yra įsteigti ir veikia valstybėse, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, tik jei šie užtikrina tinkamą Asmens duomenų teisinės apsaugos lygį. Grupė įgyvendina politikoje nurodytas pagrindines asmens duomenų apsaugos priemones, įskaitant veiklos stebėjimą, poveikio vertinimą, rizikos valdymą bei darbuotojų švietimą.

Asmens duomenų apsaugos politika

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Įgyvendinant Grupės darbuotojų saugos ir sveikatos politiką, siekiama formuoti pagrindinius principus, kad darbuotojų saugos ir sveikatos aukšta kultūra būtų visų Grupės įmonių darbuotojų darbo dalimi, užtikrintų gerųjų praktikų taikymą, vienodą, skaidrų duomenų rinkimą ir analizę Grupės įmonėse. Saugos kultūros formavimas pagrįstas asmenine atsakomybe ir bendradarbiavimu.

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Darnumo politika

Darnumo politika yra pamatinė „Ignitis grupės“ darnaus vystymosi politika, kuri apibrėžia darnaus vystymosi įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principus bei pagrindines šių principų įgyvendinimo priemones, kuriomis vadovaujantis siekiama strateginių tikslų ir kuriama atsakingo ir darniai vystomo verslo kultūra ir praktika. „Ignitis grupė“ įsipareigoja derinti savo strateginius tikslus ir veiklą su Darnaus vystymosi tikslais, laikytis Pasaulinio susitarimo (UN Global Compact) principų, prisidėti prie Paryžiaus susitarimo kovojant su klimato kaita bei vadovautis gerosiomis valdysenos praktikomis.

Darnumo politika

Dividendų politika

Dividendų politika apibrėžia pagrindinius principus, kurie privalo būti užtikrinti Patronuojančios bendrovės ir Grupės įmonių valdymo organams priimant sprendimus dėl Grupės įmonių dividendų paskyrimo. Politika siekiama prisidėti prie Grupės įmonių vertės didinimo, tinkamai informuojant Grupės įmonės akcininkus bei kitus rinkos dalyvius apie būsimą ilgalaikę grąžą iš investicijų į Grupės įmonių kapitalą. Politika taip pat numato dividendų dydį bei skyrimo ir mokėjimo tvarką.

Dividendų politika

Dukterinių bendrovių akcijų pardavimo politika

Politikos tikslas – nustatyti taisykles ir tvarką dėl AB „Ignitis grupė“ dukterinių ir paskesnės eilės dukterinių bendrovių, kurių akcijomis nėra prekiaujama vertybinių popierių biržoje, akcijų ar jų dalies pardavimo sandorių sudarymo, kai šie sandoriai sudaromi ne tarp AB „Ignitis grupė“ ir (ar) jos dukterinių, ir (ar) paskesnės eilės dukterinių bendrovių, taip pat tarp minėtų bendrovių ir kitų bendrovių, kurių akcininke yra valstybės valdoma bendrovė, jos dukterinės bendrovės ir (ar) paskesnės eilės dukterinės bendrovės.

Dukterinių bendrovių akcijų pardavimo politika

Dukterinių įmonių dividendų politika
Etikos kodeksas

„Ignitis grupės“ etikos kodeksas yra paremtas mūsų organizacijos vertybėmis ir apibrėžia, kokiais etiškos veiklos principais remiasi Grupės įmonės bei darbuotojai. Visoms suinteresuotoms šalims Kodeksas nurodo, kokiais etiškos ir atsakingos veiklos principais Grupės įmonės vadovaujasi vykdydamos savo veiklą ir kokio elgesio tikisi iš savo partnerių. Jos pamatinė nuostata yra tai, jog esame skirtingi, todėl – stiprūs. Etikos kodeksas numato pagrindinius etiškos veiklos ir elgesio lūkesčius.

Etikos kodeksas 

Finansinės rizikos valdymo ir kontrolės politika

Šios politikos tikslas - reglamentuoti finansinės rizikos valdymą ir kontrolę Grupėje: apibrėžti finansinės rizikos valdymo ir kontrolės tikslus, finansinės rizikos porūšius ir jų valdymui bei kontrolei naudojamus įrankius, Grupės iždo ir atskirų Įmonių atsakomybių sritis, finansinės rizikos valdymo ir kontrolės procedūras ir stebėsenos sistemą.

Finansinės rizikos valdymo ir kontrolės politika 

Informacijos saugos politika

Informacijos vaidmuo Grupės veikloje yra ypatingai svarbus. Neskiriant pakankamo dėmesio ir resursų informacijos saugos rizikos valdymui, didėja pavojus prarasti konkurencingumą laisvoje rinkoje, patirti finansinę ir reputacinę žalą, nepasiekti Grupės įmonėms iškeltų tikslų. Grupė užtikrina informacijos saugą vadovaudamasi tarptautiniais Informacijos saugos standartais (ISO 27001, IEC62443) ir pasaulinėmis gerosiomis Informacijos saugos praktikomis. Grupė valdo rizikas, periodiškai vertindama IT ir energijos gamybos ir skirstymo procesus valdančių technologijų informacijos saugos ir svarbiausių veiklos procesų grėsmių riziką. Taip pat informacinei saugai užtikrinti svarbūs informacijos saugos kultūros vystymas, informacinio turto apsauga, atitikimas vidaus ir išorės teisės aktų informacijos saugos reikalavimams, sistemingas incidentų ir pažeidžiamumų valdymas, aiški savininkystė bei užtikrinimas, jog į sutartis su trečiųjų šalių partneriais ir tiekėjais įtrauktos nuostatos, įpareigojančias informacijos gavėjus užtikrinti ne mažesnį Informacijos saugos lygį, nei kad taikomas Įmonių grupėje.

Informacijos saugos politika

Inovacijų vystymo politika

Efektyvus ir greitas inovacijų vystymas suprantamas kaip viena iš strateginių Grupės veiklų, prisidedančių prie įmonių strateginių tikslų įgyvendinimo ir konkurencingumo didinimo. Energetikos sektoriui sparčiai vystantis, siekiama išplėsti Įmonių grupės veiklą esamose ir naujose rinkose, tam skiriant pakankamą dėmesį naujų technologijų integracijai į Grupės veiklą. Politika apibrėžia pagrindinius principus, kurių laikymasis padės siekti savalaikio Inovacijų vystymui grupėje keliamų tikslų įgyvendinimo.

Inovacijų vystymo politika 

Komercinių ir nutarimais reglamentuojamų pirkimų politika

Grupės komercinių ir nutarimais reglamentuojamų pirkimų politikos tikslas – nustatyti pagrindinius Grupės Įmonių pirkimų planavimo, vykdymo ir kontrolės principus, kuriais vadovaujantis Grupės įmonėse vykdomi Komerciniai pirkimai ir Nutarimais reglamentuojami pirkimai.

Komercinių ir nutarimais reglamentuojamų pirkimų politika

Korporatyvinio valdymo politika

Korporatyvinio valdymo politika nustato bendrus Grupės valdymo principus, užtikrinančius Įmonių grupės integraciją į vieną organizaciją pagal veiklas ir funkcijas, greitą ir efektyvų sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą bei kompetencijų koncentraciją.

Politika pabrėžia orientacijos į rezultatą principo svarbą nustatant ir derinant tikslus tarp patronuojančios bendrovės ir kiekvienos įmonės, jos padalinio ir darbuotojo lygmens bei tarp veiklų ir funkcijų. Įmonių grupė taiko matricinio valdymo principus, kurie užtikrina bendradarbiavimą ir susitarimą tarp Įmonių ir Funkcijų dėl veiklos krypčių, tikslų, atsakomybių bei atskaitomybės, įmonių grupės intereso prioritetą ir nustatytos apimties informacijos apsikeitimą.

Politika apibūdina taikomus korporatyvinio valdymo struktūros modelius, įmonių priežiūrą vykdančius organus, Stebėtojų tarybos sudaromus komitetus, kurie kuruoja jų kompetencijai priskirtus klausimus visos įmonių grupės mastu.

Korporatyvinio valdymo politika 

Lygių galimybių ir įvairovės politika

Lygių galimybių ir įvairovės užtikrinimas yra pamatinė Grupės santykių su darbuotojais ir Grupės Etikos kodekso nuostata. Grupės stiprybė – daugiau nei 3,5 tūkst. darbuotojų, tad svarbu išnaudoti bei leisti atsiskleisti kiekvieno darbuotojo unikaliems gebėjimams bei požiūriui sukuriant lygioms galimybėms ir įvairovei palankią aplinką.

Lygių galimybių ir įvairovės politika

Rizikos valdymo politika

Šia politika siekiama nustatyti vieningą Grupės rizikos valdymo modelį ir principus, kurių taikymas Grupei ir kiekvienai jos Įmonei padėtų užtikrinti nepertraukiamą Grupės Pagrindinių veiklų vykdymą trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje,  apsaugoti reputaciją ir užtikrinti patikimumą, ginti klientų, suinteresuotųjų šalių bei visuomenės interesus bei kitus su rizikų valdymu susijusius klausimus.

Rizikos valdymo politika

Paramos skyrimo politika

Grupės paramos skyrimo politika nustato bendrus paramos teikimo principus.

Paramos skyrimo politika

Piktnaudžiavimo rinka prevencijos politika

Grupė palaiko sąžiningo ir etiško verslo praktiką ir griežtai pasisako prieš bet kokį piktnaudžiavimą finansinių priemonių rinkose, įskaitant tokius veiksmus kaip manipuliavimą ar bandymą manipuliuoti rinka, prekybą ar bandymą prekiauti pasinaudojant viešai neatskleista informacija bei neteisėtą viešai neatskleistos informacijos atskleidimą. Politikoje aprašomos pagrindinės priemonės, kuriomis Grupė siekia užtikrinti atitiktį MAR (angl. Market Abuse Regulation) reikalavimams ir piktnaudžiavimo finansinių priemonių rinkose prevenciją.

Piktnaudžiavimo rinka prevencijos politika 

Parinkimo gairės

Parinkimo gairės apibrėžia valstybės tarnautojų, akcininko atstovų ir darbuotojų atstovų parinkimo procedūras į AB „Ignitis grupė“ valdomų įmonių visuotinio akcininko susirinkimo renkamus kolegialius organus.

Parinkimo gairės

Sandorių su susijusiomis šalimis politika

Grupės sandorių su susijusiomis šalimis politika skirta apsaugoti AB „Ignitis grupė“ ir jos akcininkų interesus, siekiant įvertinti galimus kilti interesų konfliktus ir išvengti dėl sandorių su susijusiomis šalimis sudarymo galimų kilti neigiamų pasekmių.

Sandorių su susijusiomis šalimis politika

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos tikslas – numatyti ir įgyvendinti efektyvias ir veiksmingas prevencijos priemones, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo smurto ir priekabiavimo bei padėti darbuotojams aiškiai suprasti galimas smurto ir priekabiavimo darbe apraiškas, atpažinti jų požymius bei žinoti teisinės gynybos būdus.

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Turto pardavimo skaidrumo politika

Politika nustato pagrindinius principus, kuriais siekiama užtikrinti Įmonių grupės veikloje nenaudojamo Turto pardavimo skaidrumą ir kuriuos visos Grupės įmonės, parduodančios Turtą, privalo įtvirtinti savo vidaus teisės aktuose, nustatydamos Turto pardavimo procedūras. Pagrindiniai grupės veikloje nenaudojamo turto pardavimo principai: racionalumas, efektyvumas, viešumas, skaidrumas, teisėtumas, atitiktis rinkos sąlygoms bei reputacijos valdymas.

Turto pardavimo skaidrumo politika

Tiekėjų etikos kodeksas

Grupė yra viena didžiausių įvairių prekių, paslaugų ir darbų pirkėjų – jai priklausančios įmonės įvykdo apie 3 200 viešųjų ir komercinių pirkimų per metus.

Siekdami prisidėti prie tvaresnės visų mūsų ateities kūrimo, kviečiame visus Grupės tiekėjus laikytis Tiekėjų etikos kodekso nuostatų.

Tiekėjų etikos kodeksas

Transporto priemonių valdymo politika

Politikos tikslas - nustatyti bendrus Grupės transporto priemonių parko valdymo principus, apibrėžti pagrindines nuostatas, kuriomis turi vadovautis Grupės įmonės savo veikloje, valdydamos savo transporto priemonių parkus ir įgyvendindamos strateginius tikslus.

Transporto priemonių valdymo politika

Viešųjų pirkimų politika

Grupės viešųjų pirkimų politika siekiama – užtikrinant taikomų Lietuvos Respublikos įstatymų ir Europos Sąjungos (toliau – ES) direktyvų dėl viešųjų sutarčių sudarymo reikalavimų įgyvendinimą, nustatyti pagrindinius įmonių Viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir kontrolės principus, kuriais vadovaujantis įmonėse vykdomi Viešieji pirkimai Grupėje.

Viešųjų pirkimų politika

Užtikrinimo priemonių naudojimo ir tiekėjų finansinės būklės vertinimo politika

Ši politika skirta reglamentuoti užtikrinimo funkciją sandoriuose atliekančių priemonių naudojimą ir tiekėjų finansinės būklės vertinimą bei stebėseną Grupėje.

Užtikrinimo priemonių naudojimo ir tiekėjų finansinės būklės vertinimo politika

Žmonių ir kultūros politika

Grupės strateginių tikslų įgyvendinimas yra neatsiejamas nuo Grupės sėkmės pritraukiant ir išlaikant kvalifikuotus darbuotojus, įtraukiant juos į įvairias veiklas, didinant jų motyvaciją, suteikiant sąlygas vystyti karjerą ir tuo pačiu skatinant ir sudarant sąlygas darbuotojams tobulėti.

Grupė skiria dėmesį patrauklaus darbdavio įvaizdžio formavimui, planuoja naujų darbuotojų adaptaciją, įgyvendina priemones, skirtas pasiekti geresnius organizacijos, padalinio, konkretaus darbuotojo veiklos rezultatus, planuojant veiklą ir tikslus bei tobulinant reikiamą kompetenciją. Grupė tobulina ir ugdo darbuotojų kompetencijas, sudaro sąlygas identifikuoti aukštą kompetenciją, augimo potencialą  turinčius darbuotojus ir puoselėti jų savirealizacijos galimybes. Grupei svarbus darbuotojų pritarimas pokyčiams, tad ji siekia įtraukti darbuotojus į sprendimų priėmimą pokyčių procese.

Grupė aiškiai pasisako prieš bet kokią darbuotojų diskriminaciją dėl bet kokių savybių, nesusijusių su darbuotojų profesinėmis savybėmis.

Grupė bendradarbiauja su profesinėmis sąjungomis socialinio dialogo ir partnerystės pagrindu siekiant Grupės įmonių tikslų. Siekiama užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, darbuotojų teises, socialinę gerovę, aukštą darbo kultūros lygį, palankias darbo sąlygas, skatinti darbuotojų lojalumą įmonei ir pasitenkinimą darbu.

Žmonių ir kultūros politika

Pastaba. 2019 m. rudenį „Lietuvos energija“ tapo „Ignitis grupe“. Todėl pateikiamose politikose naudojamos sąvoka „Lietuvos energija“ arba jos trumpinys „LE“  suvoktinos kaip „Ignitis grupė“, o „LE2030“ – kaip atnaujinta „Ignitis grupės“ strategija.