Parama švietimui energetikos srityje

C

 

„Ignitis grupė“ gali skirti Paramą švietimo įstaigoms, taip pat specializuotiems švietimo srityje veikiantiems fondams, siekiant stiprinti grupės strateginėms verslo kryptims svarbių studijų krypčių kokybę. Taip pat − skatinti šių studijų krypčių ar profesinės karjeros energetikos srityje patrauklumą ir populiarumą ar šių studijų krypčių mokslinę veiklą, jei tai atitinka grupės įmonės Paramos valdymo taisyklėse nustatytus paramos skyrimo kriterijus.

Paramos švietimui skyrimą reglamentuojantys dokumentai

Paramą švietimui gali skirti AB „Ignitis grupė“ ir bet kuri grupei priklausanti Žaliosios gamybos segmento įmonė, vykdanti energijos gamybą iš tvarių energijos šaltinių, pavyzdžiui, UAB „Ignitis renewables“ ir jos dukterinės įmonės. 

Žemiau patiekiame svarbiausius paramos bendruomenėms skyrimą reglamentuojančius dokumentus: 

Grupės paramos skyrimo politika 

AB „Ignitis grupė“  Paramos valdymo taisyklės ir priedai 

UAB „Ignitis renewables“ Paramos valdymo taisyklės ir priedai 

S

 

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokią paramą skiria „Ignitis grupė“?

„Ignitis grupė“ skiria finansinę paramą aukštosioms mokykloms (valstybinėms universitetams ir valstybinėms kolegijoms), vykdančioms studijų programas elektros inžinerijos ir (arba) energijos inžinerijos studijų kryptyse.

Kas reglamentuoja „Ignitis grupė“ paramos skyrimą?

Paramos skyrimą reglamentuoja:

- Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas

- Grupės paramos skyrimo politika

- „Ignitis grupė“ paramos valdymo taisyklės

Kodėl „Ignitis grupė“ skiria paramą?  

„Ignitis grupė“ siekia skatinti grupės strateginėms verslo kryptims svarbių studijų krypčių – elektros inžinerijos ir energijos inžinerijos – patrauklumą ir populiarumą. 

Kas gali gauti „Ignitis grupė“ finansinę paramą?

Aukštosios mokyklos (valstybiniai universitetai ir valstybinės kolegijos), vykdančios elektros inžinerijos ir (ar) energijos inžinerijos studijų krypčių studijų programas, ir atitinkančios „Ignitis grupė“ Paramos valdymo taisyklėse nustatytus reikalavimus bei paramos skyrimo kriterijus.

Ar paramos gavėjams taikomi reikalavimai ir paramos skyrimo kriterijai?

Taip, susipažinti su taikomais reikalavimais ir paramos skyrimo kriterijais galima čia. 

Kam gali būti naudojama parama?

Parama panaudojama skiriant stipendijas pirmosios pakopos pirmo ir (ar) antro kurso studentams, pasirinkusiems ir studijuojantiems elektros inžinerijos ir (ar) energijos inžinerijos studijų krypčių studijų programas, vykdomas nuolatine forma. Paramos panaudojimo tvarka detalizuojama Taisyklių 2 priede - Paramos, skiriamos Aukštosioms mokykloms stipendijoms studentams skirti, tvarkoje.

Kokio dydžio finansinę paramą galima gauti?

Viena aukštoji mokykla gali gauti ne daugiau kaip 90 000 EUR finansinės paramos: 1) pirmo kurso studentams - 15 stipendijų po 300 EUR 10 mėnesių laikotarpiui; 2) antro kurso studentams - 15 stipendijų po 300 EUR 10 mėnesių laikotarpiui.

Kas ir kaip spręs, ar parama skiriama ir koks jos dydis?

Paraiškų vertinimą atlieka Koordinatorius ir Vertinimo komitetas. Sprendimą dėl paramos skyrimo/ neskyrimo, paramos dydžio priima Bendrovės valdyba.

Galima Paramos suma nustatoma, vadovaujantis šiais principais:

  1. Galimos skirti Paramos dydis apskaičiuojamas kiekvienai Paramos panaudojimo krypčiai atskirai (jei Pareiškėjas prašo Paramos daugiau nei vienai Paramos panaudojimo krypčiai).
  2. Apskaičiuojamas kiekvieno reikalavimus atitinkančio Pareiškėjo svertinis koeficientas (kiekvienai Paramos panaudojimo krypčiai atskirai), Pareiškėjo surinktų balų sumą padalinant iš visų reikalavimus atitinkančių Pareiškėjų surinktų balų sumos.
  3. Atsižvelgiant į Pareiškėjų svertinius koeficientus nustatoma maksimali kiekvienam  Pareiškėjui galima skirti Bendrovės Paramos teikimui paskirtos sumos dalis jo nurodytai konkrečiai Paramos panaudojimo krypčiai.
  4. Maksimali skiriama Paramos suma Pareiškėjo nurodytai Paramos panaudojimo krypčiai negali viršyti:
  • paraiškoje nurodytos sumos;
  • apskaičiuotos maksimalios galimos Pareiškėjui skirti sumos;
  • 30 proc. Bendrovės finansiniams (kalendoriniams) metams konkrečiai Paramos panaudojimo krypčiai skiriamos sumos.
Kaip gauti paramą?

Norėdami gauti paramą, pateikite šiuos užpildytus dokumentus:

2023 m. paraiškų teikimo laikotarpis pasibaigęs. Naujų paraiškų lauksime kitais metais, sekite naujienas.

Kaip vyksta gautos finansinės paramos paskirstymas studentams?

Bendrovė ir aukštoji mokykla pasirašo paramos sutartį, kurioje aukštoji mokykla įsipareigoja vadovaujantis Paramos, skiriamos Aukštosioms mokykloms stipendijoms studentams skirti, tvarka, atrinkti studentus, kuriems bus paskirtos stipendijos.

Reikalavimai, keliami studentui, siekiančiam gauti stipendiją:

1. studentas turi studijuoti Paramos gavėjo vykdomos akredituotos Svarbios studijų krypties pirmosios pakopos studijų programos, vykdomos nuolatine forma, pirmame kurse arba studijuoti Paramos gavėjo vykdomos akredituotos Svarbios studijų krypties pirmosios pakopos studijų programos, vykdomos nuolatine forma, antrame kurse;

2. studentui neturi būti paskirta kita vardinė/ tikslinė stipendija iš kitų verslo subjektų;

3. studentas neturi būti susijęs artimos giminystės ryšiais (artimais giminaičiais laikomi tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) su Paramos teikėjo vienasmeniais ir/ ar kolegialiais valdymo organais.

Aukštoji mokykla pagal Taisyklių 2 priede pateiktą metodiką turės balais įvertinti studento atitikimą stipendijų skyrimo kriterijams.

Stipendijų skyrimo kriterijai Paramos gavėjo vykdomos (-ų) akredituotos (-ų) Svarbios (-ių) studijų krypties (-čių) pirmosios pakopos nuolatinės formos studijų programos (-ų) pirmo kurso studentams:

- Studentas atvyko studijuoti iš regiono, t. y. miestelio, kaimo ar miesto, išskyrus didžiuosius Lietuvos miestus – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį, Šiaulius.

- Studento konkursinis balas.

- Studentas per pastaruosius 12 mėnesių energetikos srityje vykdė projektinę ir/ ar savanorišką veiklą.

Stipendijų skyrimo kriterijai Paramos gavėjo vykdomos (-ų) akredituotos (-ų) Svarbios (-ių) studijų krypties (-čių) pirmosios pakopos nuolatinės formos studijų programos (-ų) antro kurso studentams:

- Studentas atvyko studijuoti iš regiono, t. y. miestelio, kaimo ar miesto, išskyrus didžiuosius Lietuvos miestus – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį, Šiaulius.

- Studento pirmo kurso metinis balų vidurkis.

- Studentas per pastaruosius 12 mėnesių energetikos srityje vykdė projektinę ir/ ar savanorišką veiklą.

Stipendijos skiriamos tiems nustatytus reikalavimus atitinkantiems studentams, kurie surinks aukštesnį balą, vertinant jų atitikimą stipendijų skyrimo kriterijams.

Ar už skirta paramą reikės atsiskaityti?

Taip, panaudojusios paramą aukštosios mokyklos Paramos sutartyje numatytais terminais ir tvarka turės užpildyti ir „Ignitis grupei“ pateikti paramos panaudojimo ataskaitą.

Kaip bus viešinamas paramos teikimas?

Bendrovė ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Paramos suteikimo viešai Bendrovės interneto svetainėje skelbia informaciją apie suteiktą Paramą.

Nuo kada ir iki kada galima teikti paraiškas?

Paraiškų teikimo terminas pasibaigęs ir naujos paraiškos bus laukiamos 2024 metais.

Ar gali būti pratęstas paraiškų teikimo terminas?

Ne, laikotarpis nepratęsiamas.

Kokios yra paramos naudojimo taisyklės?

Susipažinti su visomis paramos teikimo bei panaudojimo taisyklėmis galima čia: Paramos valdymo taisyklės ir Paramos, skiriamos Aukštosioms mokykloms stipendijoms studentams skirti tvarka.

Kas konsultuoja dėl paraiškų pildymo ir kitų susijusių klausimų?

2023 m. paraiškų teikimo laikotarpis pasibaigęs. Naujų paraiškų lauksime kitais metais, sekite naujienas.

Kilus klausimams  maloniai prašome kreiptis el. paštu: [email protected]

Suteikta parama

2023 m.

Paramos tikslas - stipendijų skyrimas pirmosios pakopos  pirmo ir antro kurso studentams, pasirinkusiems ir studijuojantiems elektros inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypčių studijų programas, vykdomas nuolatine forma.

Aukštosios mokyklos, kurios gautą Paramą ketina naudoti stipendijoms skirti pirmosios pakopos pirmo kurso studentams, pasirinkusiems ir studijuojantiems akredituotų Svarbių studijų krypčių studijų programas, vykdomas nuolatine forma

Paramos gavėjas Paramos suma Paramos teikimo laikotarpis
Kauno kolegija 18 000,00 € Nuo 2023 m. rugsėjo mėn. iki 2024 m. birželio mėn.
Kauno technikos kolegija 15 000,00 €
Kauno technologijos universitetas 24 000,00 €
Klaipėdos universitetas 6 000,00 €
Klaipėdos valstybinė kolegija 15 000,00 €
Panevėžio kolegija 6 000,00 €
Šiaulių valstybinė kolegija 12 000,00 €
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH) 27 000,00 €
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 21 000,00 €

Aukštosios mokyklos, kurios gautą Paramą ketina naudoti stipendijoms skirti pirmosios pakopos antro kurso studentams, pasirinkusiems ir studijuojantiems akredituotų Svarbių studijų krypčių studijų programas, vykdomas nuolatine forma

Paramos gavėjas Paramos suma Paramos teikimo laikotarpis
Kauno kolegija 15 000,00 € Nuo 2023 m. rugsėjo mėn. iki 2024 m. birželio mėn.
Kauno technikos kolegija 18 000,00 €
Kauno technologijos universitetas 30 000,00 €
Klaipėdos valstybinė kolegija 12 000,00 €
Panevėžio kolegija 9 000,00 €
Šiaulių valstybinė kolegija 12 000,00 €
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH) 30 000,00 €
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 21 000,00 €

Aukštosios mokyklos, kurios gautą Paramą ketina naudoti stipendijoms skirti antrosios pakopos (magistrantūros) pirmo kurso studentams, pasirinkusiems ir studijuojantiems akredituotų Svarbių studijų krypčių studijų programas, vykdomas nuolatine forma

Paramos gavėjas Paramos suma Paramos teikimo laikotarpis
Fondas "Riga Technical University Development Fund" 30 000,00 € Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2024 m. liepos 31 d.
   

 

2022 m.

Paramos tikslas – stipendijų skyrimas pirmosios pakopos pirmo kurso studentams, pasirinkusiems ir studijuojantiems elektros inžinerijos ar energijos inžinerijos studijų krypčių studijų programas, vykdomas nuolatine forma.

Paramos gavėjas

Skirta paramos suma

Paramos gavėjo panaudota lėšų suma

Grąžinta suma

Paramos teikimo laikotarpis

Kauno kolegija

15 000,00 EUR

15 000,00 EUR

-

Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. iki 2023 m. birželio mėn.

Kauno technikos kolegija

15 000,00 EUR

15 000,00 EUR

-

Kauno technikos universitetas

30 000,00 EUR

30 000,00 EUR

-

Panevėžio kolegija

6 000,00 EUR

6 000,00 EUR

-

Šiaulių valstybinė kolegija

12 000,00 EUR

10 200,00 EUR

1 800,00 EUR

Klaipėdos valstybinė kolegija

21 000,00 EUR

15 000,00 EUR

6 000,00 EUR

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

21 000,00 EUR

21 000,00 EUR

-

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH)

30 000,00 EUR

30 000,00 EUR

-

 

Nuotrauka
asd
Pavadinimas
Kontaktai dėl paramos švietimui
Aprašymas

Jeigu kyla klausimų ar yra reikalinga papildoma informacija, kviečiame rašyti el. paštu [email protected]