DISKRIMINACIJOS PREVENCIJA

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA 

 • Vertiname kiekvieną darbuotoją ir siekiame užtikrinti lygias galimybes įsidarbinti ir siekti vidinės karjeros, nepaisant darbuotojo amžiaus, lyties, rasės, tautinės kilmės, tikėjimo, seksualinės orientacijos ar kitų su darbu nesusijusių požymių. Grupė gerbia ir saugo darbuotojų teises, pasisako prieš bet kokius žmogaus teisių pažeidimus ir skatina lygias galimybes aplinkoje, kurioje ji gali daryti poveikį. 

 • Darbuotojų darbo sąlygos, darbo užmokestis, papildomos naudos ir kiti darbo organizavimo aspektai yra nustatomi siekiant sudaryti lygias galimybes ir padėti darbuotojams derinti darbą, asmeninį gyvenimą ir vykdyti šeiminius įsipareigojimus. 

 • Grupės Etikos kodekse bei Lygių galimybių ir įvairovės politikoje įtvirtinti visoje Grupėje puoselėjami lygių galimybių ir įvairovės principai bei jų pagrindinės įgyvendinimo priemonės. Viena iš jų – Grupėje veikianti Pasitikėjimo linija, kuria darbuotojai ir kiti suinteresuotieji gali konfidencialiai pranešti apie bet kokius galimus darnumo principų, įskaitant žmogaus teisių ir lygių galimybių, pažeidimus. 

DARBO SKELBIMAI 

 • Visuose darbo skelbimuose nurodome, kad esame lygias galimybes užtikrinanti darbovietė ir pasižadame nediskriminuoti kandidatų.

ĮSIPAREIGOJIMAS NEDISKRIMINUOTI 

 • Esame įvedę taisyklę – kiekvienas samdantis vadovas, prieš skelbiant darbo pasiūlymą, Grupės atrankų valdymo sistemoje privalo įsipareigoti užtikrinti lygias galimybes atrankoje. Tai reiškia – neuždavinėti diskriminacinių klausimų, taikyti vienodus atrankos kriterijus ir laikytis lygių galimybių principų. Nėra įsipareigojimo – nėra atrankos. Taip pareigą nediskriminuoti skatiname suvokti kaip asmeninę atsakomybę. 

 • Užtikrinti lygias galimybes įsipareigojo ir talentų pritraukimo komanda bei personalo verslo partneriai. 

 • Buvo parengta ir visoms šioms grupėms išplatinta atmintinė su patarimais, kaip išvengti diskriminacijos darbuotojų atrankose ir paskatinti jų įvairovę. 

MOKYMAI 

 • Grupėje veikia visiems darbuotojams privalomi mokymai, skirti įvairių formų smurto, priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo prevencijai. Po mokymų darbuotojai privalo atlikti žinių patikrinimo testą ir jį išlaikyti.
 • Darbuotojams rengiami mokymai, paskaitos ir diskusijos tokiomis temomis kaip lyčių lygybė, lygios galimybės, LGBT asmenų įtrauktis, diskriminacijos atpažinimas, gerosios įvairovės ir įtraukties praktikos kitose organizacijose ir pan.
 • Grupėje periodiškai organizuojami visiems vadovams skirti mokymai apie lygių galimybių užtikrinimą darbuotojų atrankose. Vadovai mokomi, kaip užtikrinti lygių galimybes, kai kuriamas darbo pasiūlymas, dalyvaujama pokalbiuose su kandidatais ir kai jie yra vertinami.
 • Apie įvairovę ir įtrauktį vadovai yra ugdomi trijose vadovų lyderystės programose, kuriose šios temos integruotos į programų turinį.