2023 09 21 Neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, 2023 m. rugsėjo 21 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 

1. Dėl AB „Ignitis grupė“ konsoliduoto tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d., svarstymo.

1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ konsoliduotam tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d.

2. Dėl AB „Ignitis grupė“ audituoto sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d., patvirtinimo.

2.1. Tvirtinti AB „Ignitis grupė“ audituotą sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d.

3. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB „Ignitis grupė“ akcininkams.

3.1. Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 0,643 Eur dydžio dividendus už vieną AB „Ignitis grupė“ paprastąją vardinę akciją, iš viso už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d., akcininkams išmokėti  46 546 101,28 Eur dividendų.

4. Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ dukterinės bendrovės UAB „Ignitis“ įstatinio kapitalo didinimui.

4.1. Pritarti UAB „Ignitis“ įstatinio kapitalo didinimui nuo 40 140 000,26 Eur iki 41 155 000,26 Eur vienintelio akcininko AB „Ignitis grupė“ piniginiu įnašu, išleidžiant 3 500 000 paprastųjų vardinių akcijų (toliau – Naujos akcijos), kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur. Visų Naujų akcijų emisijos kaina yra 95 000 000 Eur, iš kurių 1 015 000 Eur sudaro visų Naujų akcijų nominali vertė, o 93 985 000 Eur sudaro visų Naujų akcijų priedai (Naujų akcijų nominalios vertės perviršis).

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Grupės tinklalapyje  https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas ir Grupės buveinės patalpose, esančiose adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, darbo valandomis (7.30 – 11.30 val. ir 12.15 – 16.30 val., penktadieniais 7.30 – 11.30 val. ir 12.15 – 15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Papildoma informacija apie paskirtus dividendus

Grupė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Grupės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2023 m. spalio 5 d. pabaigoje (Apskaitos diena), bus Grupės paprastųjų vardinių akcijų savininkai. Dividendai bus išmokėti Grupės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą 2023 m. spalio 17 d. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Grupės paprastosios vardinės akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d., yra 2023 m. spalio 4 d.

Grupės paprastąsias vardines akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (angl. Global Depositary Receipt, toliau – TDP) savininkai dėl teisės į dividendus atsiradimo momento bei kitų aspektų turi atsižvelgti į TDP reglamentavimo specifiką, rinkų skirtumus bei konsultuotis su TDP leidėju – The Bank of New York Mellon, jo įgaliotu asmeniu, ar savo vertybinių popierių tvarkytoju.

Detalesnė informacija apie dividendų mokėjimo tvarką, įskaitant apmokestinimo gaires, prisegama priede bei pateikiama Grupės tinklalapyje https://www.ignitisgrupe.lt/lt/dividendai.

Papildoma informacija dėl AB „Ignitis grupė“ dukterinės bendrovės UAB „Ignitis“ įstatinio kapitalo didinimo.

UAB „Ignitis“ įstatinis kapitalas padidintas nuo 40,14 mln. Eur iki 41,15 mln. Eur, vienintelio akcininko Grupės piniginiu įnašu, išleidžiant 3 500 000 paprastųjų vardinių akcijų (toliau – Naujos akcijos), kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur. Visų Naujų akcijų emisijos kaina yra 95 mln. Eur, iš kurių 1,015 mln. Eur sudaro visų Naujų akcijų nominali vertė, o visų Naujų akcijų priedai (naujų akcijų nominalios vertės perviršis) yra 93,985 mln. Eur.

Papildomo lėšų poreikio dukterinė bendrovė UAB „Ignitis“ neturi, įstatinio kapitalo didinimas yra techninis veiksmas. Įstatinio kapitalo didinimui skirtos lėšos iškart sugrįš į AB „Ignitis grupė“, mažinant UAB „Ignitis“ skolą Grupei. Šio siūlymo poreikis atsiranda dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir elektros energetikos įstatymuose numatyto reikalavimo, jog dukterinės bendrovės nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis negu 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio. O UAB „Ignitis“ nuosavas kapitalas 2023 m. liepos 31 d. finansinių ataskaitų datai buvo -57,8 mln. Eur.

Toks dukterinės bendrovės nuosavas kapitalas susiformavo daugiausiai dėl laikino efekto, kurį lemia apskaitos standartai. UAB „Ignitis“, užsitikindamas gamtinių dujų ir elektros energijos įsigijimo savikainą, naudojasi apsidraudimo priemonėmis, kurios jau yra apskaitytos, o apdrausti gamtinių dujų ir elektros energijos kiekiai dar nėra patiekti ir nėra apskaityti. Patiekus ir apskaičius šiuos gamtinių dujų ir elektros energijos kiekius, neigiamas efektas nuosavam kapitalui atsistatys. Planuojama, kad didžioji dalis šio laikino neigiamo efekto atsistatys iki 2023 metų pabaigos.

Nagrinėjama situacija neturi įtakos Grupės veiklai, rezultatui, turtui ir (arba) finansinei būklei.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076

[email protected]

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925

[email protected]

 

Nr.

2023 m. rugsėjo 21 d. neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimai

Akcininkų balsavimas

Prieš

1.1.

Pritarti AB „Ignitis grupė“ konsoliduotam tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d.

 

58 246 799

 

0

2.1. 

Tvirtinti AB „Ignitis grupė“ audituotą sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d.

 

 

58 246 799

 

0

3.1.

Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 0,643 Eur dydžio dividendus už vieną AB „Ignitis grupė“ paprastąją vardinę akciją, iš viso už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d., akcininkams išmokėti  46 546 101,28 Eur dividendų.

58 213 645

 

33 154

 

4.1.

Pritarti UAB „Ignitis“ įstatinio kapitalo didinimui nuo 40 140 000,26 Eur iki 41 155 000,26 Eur vienintelio akcininko AB „Ignitis grupė“ piniginiu įnašu, išleidžiant 3 500 000 paprastųjų vardinių akcijų (toliau – Naujos akcijos), kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur. Visų Naujų akcijų emisijos kaina yra 95 000 000 Eur, iš kurių 1 015 000 Eur sudaro visų Naujų akcijų nominali vertė, o 93 985 000 Eur sudaro visų Naujų akcijų priedai (Naujų akcijų nominalios vertės perviršis).

 

58 246 799

 

0