2022 09 29 Neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, 2022 m. rugsėjo 29 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 

1. Dėl AB „Ignitis grupė“ konsoliduoto tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., svarstymo. 

1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ konsoliduotam tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d. (pridedama).

2. Dėl audituoto AB „Ignitis grupė“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., patvirtinimo. 

2.1. Patvirtinti audituotą AB „Ignitis grupė“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d. (pridedama). 

3. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB „Ignitis grupė“ akcininkams.

 3.1.  Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 0,624 Eur dydžio dividendus už vieną AB „Ignitis grupė“ paprastąją vardinę akciją, iš viso už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., AB „Ignitis grupė“ akcininkams išmokant 45 170 711,04 Eur dividendų.

4. Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo.

4.1. Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką (pridedama)..

5. Dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių atlygio.

5.1. Vadovaujantis atnaujinta AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika, nuo 2022 m. spalio 1 d. nustatyti AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariams šį fiksuotą per kalendorinį mėnesį atlygį:

5.1.1. nepriklausomam AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariui – 1/4 AB „Ignitis grupė“ vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių), apskaičiuoto pagal 2021 metų faktinius atlygio išmokėjimo duomenis (apvalinant iki sveiko skaičiaus dešimčių);

5.1.2. jeigu nepriklausomas AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narys išrenkamas stebėtojų tarybos pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 1/3 AB „Ignitis grupė“ vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių), apskaičiuoto pagal 2021 metų faktinius atlygio išmokėjimo duomenis (apvalinant iki sveiko skaičiaus dešimčių);

5.1.3. valstybės tarnautojui, einančiam AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario pareigas, – 1/8 AB „Ignitis grupė“ vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių), apskaičiuoto pagal 2021 metų faktinius atlygio išmokėjimo duomenis (apvalinant iki sveiko skaičiaus dešimčių).

5.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti su AB “Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais susitarimus dėl sutarčių dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos ir dėl AB „Ignitis grupė“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos pakeitimo pagal šio sprendimo 5.1 papunktyje nurodytas sąlygas.


Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Grupės tinklalapyje  https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas ir Grupės buveinės patalpose, esančiose adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, darbo valandomis (7.30 – 11.30 val. ir 12.15 – 16.30 val., penktadieniais 7.30 – 11.30 val. ir 12.15 – 15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

 

Papildoma informacija apie paskirtus dividendus

Grupė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Grupės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2022 m. spalio 13 d. pabaigoje (Apskaitos diena), bus Grupės paprastųjų vardinių akcijų savininkai. Dividendai bus išmokėti Grupės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą 2022 m. spalio 25 d. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Grupės paprastosios vardinės akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., yra 2022 m. spalio 12 d.

Grupės paprastąsias vardines akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (angl. Global Depositary Receipt, toliau – TDP) savininkai dėl teisės į dividendus atsiradimo momento bei kitų aspektų turi atsižvelgti į TDP reglamentavimo specifiką, rinkų skirtumus bei konsultuotis su TDP leidėju – The Bank of New York Mellon, jo įgaliotu asmeniu, ar savo vertybinių popierių tvarkytoju.

Detalesnė informacija apie dividendų mokėjimo tvarką, įskaitant apmokestinimo gaires, nuo 2022 m. rugsėjo 29 d. pateikiama Grupės tinklalapyje https://www.ignitisgrupe.lt/lt/dividendai.

Nr.

2022 m. rugsėjo 29 d. neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimai

Akcininkų balsavimas

Prieš

1.1.

Pritarti AB „Ignitis grupė“ konsoliduotam tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d. (pridedama).

58 400 566

5

2.1. 

Patvirtinti audituotą AB „Ignitis grupė“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d. (pridedama).

58 400 571

0

3.1. 

Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 0,624 Eur dydžio dividendus už vieną AB „Ignitis grupė“ paprastąją vardinę akciją, iš viso už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., AB „Ignitis grupė“ akcininkams išmokant 45 170 711,04 Eur dividendų.

58 381 650

7 921

4.1.

Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką (pridedama).

57 715 837

335 868

5.1.1. 

nepriklausomam AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariui – 1/4 AB „Ignitis grupė“ vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių), apskaičiuoto pagal 2021 metų faktinius atlygio išmokėjimo duomenis (apvalinant iki sveiko skaičiaus dešimčių);

57 726 837

324 868

5.1.2. 

jeigu nepriklausomas AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narys išrenkamas stebėtojų tarybos pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 1/3 AB „Ignitis grupė“ vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių), apskaičiuoto pagal 2021 metų faktinius atlygio išmokėjimo duomenis (apvalinant iki sveiko skaičiaus dešimčių);

57 726 837

324 868

5.1.3.

valstybės tarnautojui, einančiam AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario pareigas, – 1/8 AB „Ignitis grupė“ vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių), apskaičiuoto pagal 2021 metų faktinius atlygio išmokėjimo duomenis (apvalinant iki sveiko skaičiaus dešimčių).

57 710 101

332 789

5.2.

Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti su AB “Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais susitarimus dėl sutarčių dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos ir dėl AB „Ignitis grupė“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos pakeitimo pagal šio sprendimo 5.1 papunktyje nurodytas sąlygas.

57 726 837

324 868


2022 m. I pusm. tarpinis pranesimas.pdf
Grupes atlygio politika.pdf