2021 07 29 vykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius, 2021 m. liepos 29 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 

1. Dėl AB „Ignitis grupė“ savų akcijų įsigijimo.

1.1. Savų akcijų įsigijimo tikslas - AB „Ignitis grupė“ įstatinio kapitalo sumažinimas anuliuojant AB „Ignitis grupė“ įgytas savas akcijas.

1.2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – 1 243 243 akcijų (t. y., lygus sudaryto rezervo savų akcijų įsigijimui sumai (23 000 000 Eur), padalytai iš siūlomos minimalios akcijų įsigijimo kainos, žr. žemiau), kas sudaro apie 1,7% viso akcijų skaičiaus.

1.3. Terminas, per kurį AB „Ignitis grupė“ gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

1.4. Minimali akcijų įsigijimo kaina - 18,50 Eur, maksimali akcijų įsigijimo kaina - 22,50 Eur.

1.5. Pavesti AB „Ignitis grupė“ valdybai priimti sprendimus dėl AB „Ignitis grupė“ savų akcijų įsigijimo, įskaitant:

1.5.1. organizuoti savų akcijų įsigijimą per „Nasdaq Vilnius“ viešų aukcionų platformą (nuoroda);

1.5.2. nustatyti tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu, laikantis šiame visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nustatytų sąlygų ir teisės aktų reikalavimų;

1.5.3. nustatyti, kad AB „Ignitis grupė“ valdyba gali inicijuoti ir vykdyti savų akcijų įsigijimą tiek kartų, kiek valdybos nuomone tai yra reikalinga, priimant atskirą valdybos sprendimą.


2. Dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

2.1. Patvirtinti naują AB „Ignitis grupė“ įstatų redakciją (nuoroda).

2.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ generalinį direktorių ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.


Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Bendrovės tinklalapyje  https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas ir Bendrovės buveinės patalpose, esančiose adresu Žvejų g. 14, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.
 

Nr.

2021 m. liepos 29 d. neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimai

Akcininkų balsavimas 

Už 

Prieš 

1.1.

Savų akcijų įsigijimo tikslas - AB „Ignitis grupė“ įstatinio kapitalo sumažinimas anuliuojant AB „Ignitis grupė“ įgytas savas akcijas.

60 612 347

150 

1.2. 

1.2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – 1 243 243 akcijų (t. y., lygus sudaryto rezervo savų akcijų įsigijimui sumai (23 000 000 Eur), padalytai iš siūlomos minimalios akcijų įsigijimo kainos, žr. žemiau), kas sudaro apie 1,7% viso akcijų skaičiaus.

60 612 347

150

1.3. 

1.3. Terminas, per kurį AB „Ignitis grupė“ gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

60 612 347

150 

1.4. 

1.4. Minimali akcijų įsigijimo kaina - 18,50 Eur, maksimali akcijų įsigijimo kaina - 22,50 Eur.

60 612 347

150

1.5. 

Pavesti AB „Ignitis grupė“ valdybai priimti sprendimus dėl AB „Ignitis grupė“ savų akcijų įsigijimo, įskaitant:

1.5.1. organizuoti savų akcijų įsigijimą per „Nasdaq Vilnius“ viešų aukcionų platformą (nuoroda);

1.5.2. nustatyti tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu, laikantis šiame visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nustatytų sąlygų ir teisės aktų reikalavimų;

1.5.3. nustatyti, kad AB „Ignitis grupė“ valdyba gali inicijuoti ir vykdyti savų akcijų įsigijimą tiek kartų, kiek valdybos nuomone tai yra reikalinga, priimant atskirą valdybos sprendimą.

60 612 347

150

2.1. 

Patvirtinti naują AB „Ignitis grupė“ įstatų redakciją (nuoroda).

60 612 358

150

2.2.

Įgalioti AB „Ignitis grupė“ generalinį direktorių ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

60 612 358 

150

Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija
Artūras Ketlerius
+370 620 76076
[email protected]

Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
[email protected]