2020 m. lapkričio 12 d. visuotinis AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimas vyks balsuojant iš anksto raštu

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius, valdyba 2020 m. spalio 21 d. sušaukė neeilinį visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą, kuris įvyks 2020 m. lapkričio 12 d. (nuoroda į pranešimą).

2020 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1185 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ nuo 2020 m. spalio 30 d. iki 2020 m. lapkričio 13 d. draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai ir susibūrimai viešose vietose. Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijomis, Bendrovė informuoja Bendrovės akcininkus, kad visiems akcininkams yra sudaroma galimybė dalyvauti Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime vieninteliu iš Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų būdų – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei. Atkreipiamas dėmesys, kad Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas anksčiau skelbtoje viešbučio konferencijų salėje nevyks.

Primename, kad bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti gaunami:

  • atsisiunčiant juos iš Bendrovės tinklalapio https://ignitisgrupe.lt, skiltyje „Investuotojams“;
  • akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai.

Bendrųjų balsavimo biuletenių pateikimas Bendrovei:

  • užpildytas ir kvalifikuotu el. parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis siunčiamas el. paštu [email protected];
  • užpildytas ir fiziniu parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis gali būti pateikiamas Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Žvejų g. 14, Vilnius (kontaktinis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė) ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo;
  • jei biuletenį pasirašo įgaliotas asmuo, kartu turi būti pateiktas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas;
  • detali instrukcija dėl bendrojo balsavimo biuletenio pasirašymo ir pateikimo Bendrovei taip pat pateikiama Bendrovės tinklalapyje https://ignitisgrupe.lt, skiltyje „Investuotojams“.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
 

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija
Artūras Ketlerius
+370 620 76076
[email protected]

Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
[email protected]