PAPILDYTA. 2021 09 27 šaukiamas AB „Ignitis grupė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

PAPILDYTA: AB „Ignitis grupė“ informuoja, kad dėl 2021 m. rugsėjo 13 d. įsigaliojusių 2021 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 651 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ nustatytų reikalavimų fiziškai dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuris vyks Radisson Blu Hotel Lietuva viešbutyje, galės asmenys, kurie atitinka Galimybių paso kriterijus, t.y: turintys Galimybių pasus arba kitus dokumentus, įrodančius vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo arba greitojo antigeno testo neigiamo rezultato, antikūnų tyrimo teigiamo rezultato faktą.

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir patronuojanti bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius, valdyba šaukia neeilinį visuotinį patronuojančios bendrovės akcininkų susirinkimą, kuris įvyks 2021 m. rugsėjo 27 d. (pirmadienį) 13.00 val. (Vilniaus laiku), Radisson Blu Hotel Lietuva viešbutyje, Konstitucijos pr. 20, Vilnius.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

 • dėl AB „Ignitis grupė“ konsoliduoto tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., svarstymo;
 • dėl audituoto AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., patvirtinimo;
 • dėl dividendų AB „Ignitis grupė“ akcininkams skyrimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.;
 • dėl AB „Ignitis grupė“ finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo;
 • dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo;
 • dėl AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto narių atšaukimo ir naujų narių išrinkimo naujai Audito komiteto kadencijai bei Audito komiteto nuostatų patvirtinimo;
 • dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo;
 • dėl AB „Ignitis grupė“ buveinės adreso keitimo.

Išsami darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai su jų pagrindimu pateikiami pridedamame pranešime dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Dėl tebesitęsiančio neužtikrintumo dėl COVID-19 pandemijos ir galiojančių apribojimų, valdyba primygtinai rekomenduoja akcininkams nedalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime tiesiogiai. Vietoje to, akcininkai raginami dalyvauti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir pateikiant jį patronuojančiai bendrovei iš anksto. Bendrąjį balsavimo biuletenį ir informaciją apie jo pasirašymą ir pateikimą galima rasti patronuojančios bendrovės interneto svetainėje: https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas.

Atitinkamai patronuojanti bendrovė:

 • prašo apie poreikį dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime fiziškai informuoti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (arba iki 2021 m. rugsėjo 23 d.) el. paštu [email protected] (siekiant patronuojančiai bendrovei iš anksto pasirūpinti priemonėmis dėl saugių atstumų išlaikymo susirinkimo metu);
 • neleis patronuojančios bendrovės akcininkams, neturintiems asmeninių apsaugos priemonių, dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
 • pasilieka teisę neleisti dalyvauti akcininkų susirinkime tiems akcininkams, dėl kurių sveikatos būklės kyla pagrįstų abejonių.
   

Dokumentai:

Bendrasis balsavimo biuletenis
Priedas Nr. 1-2. 2021 m. I pusm. tarpinis pranešimas
Pranešimas apie neeilinį akcininkų susirinkimą
 

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
[email protected]

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
[email protected]