Žmonių gerovė, įvairovė ir įtrauktis

Grupės politika ir strategija


 

Įvairovės, įtraukties ir gerovės strateginis planas

Nuo 2022 m. Grupė savo veiklas šioje srityje pradėjo planuoti ir įgyvendinti pagal Įvairovės, įtraukties ir gerovės strateginį planą 2022–2025 m. Jo tikslas – nubrėžti kryptį, kaip kuriame organizaciją – palankią visų žmonių lygioms galimybėms. Šis strateginis planas įgyvendinamas metiniais veiksmų planais, į kurių turinio kūrimą yra kviečiami įsitraukti visi Grupės darbuotojai. Strateginiame plane numatoma: 

 • siektina veiksmų nauda, 

 • srities strateginės kryptys, prioritetai ir principai,

 • strateginės žinutės,

 • prioritetų išdėstymas ir valdymas,

 • veiklos vertinimo būdai, veiklos rodikliai ir kt.  

Etikos kodeksas 

Grupėje galiojančiame Etikos kodekse įsipareigojame:  

 • užtikrinti žmogaus teisių laikymąsi,  

 • skatinti žmonių įvairovę, netoleruoti diskriminacijos, priekabiavimo, patyčių,  

 • rūpintis emocine darbuotojų sveikata, 

 • užtikrinti vienodas darbo ir užmokesčio sąlygas. 

Lygių galimybių ir įvairovės politika 

2020 m. sustiprinome lygių galimybių skatinimo kryptį, priimdami Grupės Lygių galimybių ir įvairovės politiką. Joje numatėme: 

 • lygių galimybių ir įvairovės principus, kurių turi laikytis visos Grupės įmonės ir darbuotojai, 

 • jų įgyvendinimo būdus,  

 • tvarką, kaip teikiami ir nagrinėjami pranešimai dėl lygių galimybių pažeidimo.  

Lygių galimybių ir įvairovės principai yra integruoti mūsų vidaus teisės aktuose: Grupės etikos kodekse, Grupės darnumo politikoje, Grupės žmonių ir kultūros politikoje, Grupės atlygio politikoje. 

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Ignitis grupėje galioja Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika, kuria įsipareigojame kurti emociškai saugią darbo aplinką mūsų darbuotojams. Politikoje apibrėžėme:

 • Kokios gali būti smurto ir priekabiavimo formos;

 • Kaip galima pranešti apie smurto ir priekabiavimo atvejus;

 • Kokių priemonių imamės siekdami smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti.