Tvarus finansavimas​

Žaliosios gamybos projektams finansuoti „Ignitis grupė“ išleido Žaliųjų obligacijų programą. ​

​Žaliųjų obligacijų programa, kaip tai numato „Ignitis grupė“, turėtų finansuoti projektus, kurie skatina perėjimą prie draugiško aplinkai ir atsparaus klimato kaitai augimo bei tvarios ekonomikos. ​

​Reikalavimus atitinkantys projektai: ​

  • gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, įskaitant vandens3, biodujų bei geoterminę galią, bei susijusios infrastruktūros plėtra;​

  • taršos prevencijos ir kontrolės, įskaitant energijos gamybą iš atliekų;​

  • energetinio efektyvumo projektai, įskaitant elektros skirstymo tinklų rengimą ir rekonstrukciją siekiant sumažinti tinklo nuostolius ir (arba) suteikti galimybes prijungti atsinaujinančios energijos gamybos, išmaniųjų tinklo sprendimų projektus bei EPB projektus;​

  • netaršaus transporto sprendimų projektai techninės priežiūros transporto priemonėms pagal ne iškastinio kuro ir pagalbinę infrastruktūrą. ​

„Ignitis grupė“ žaliosiomis obligacijomis nefinansuos projektų susijusių su gamyba naudojant atominę galią ar iškastinį kurą.

Žaliųjų obligacijų programa (2017 m. anglų k.)

Laiškas žaliųjų obligacijų investuotojams​

Atsižvelgiant į reikalavimus „Ignitis grupė“ skelbia Laišką žaliųjų obligacijų investuotojams, kuriame pateikia išsamią informaciją apie finansuojamus projektus bei jų poveikį aplinkai. ​

Auditas​

Nepriklausomo auditoriaus laiškas rengiamas esant poreikui, dalinai patvirtinant informaciją, pateiktą tų metų laiške žaliųjų obligacijų investuotojams.

Įvertinimas​

Tarptautinis klimato ir aplinkosaugos tyrimų centras (angl. CICERO) yra suteikęs aukščiausią žalumo įvertinimą „Ignitis grupės“ žaliųjų obligacijų programai.​

​Darnaus vystymosi komitetas, veikiantis „Ignitis grupėje“, užtikrina sklandų ir skaidrų lėšų, pritrauktų žaliosiomis obligacijomis, skyrimą projektams, kurie atitinka Žaliųjų obligacijų programoje nustatytus principus ir kriterijus.

Programos sertifikavimas

c