Parama bendruomenėms


„Ignitis grupės“ Žaliosios gamybos segmento įmonės gali skirti Paramą bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje vykdo arba vysto veiklą, socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo, sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą) projektams, veikloms, taip pat kitiems šių bendruomenių tikslams, kurie, vadovaujantis LR Labdaros ir paramos įstatymu, laikomi visuomenei naudingais.  

Šio rėmimo tikslas − kurti ir skatinti Žaliosios gamybos segmento įmonės bei bendruomenės ilgalaikį bendradarbiavimą. Projektai turi būti susiję su įmonės strateginiais tikslais, veikla, vykdomais projektais ar programomis.

bendr

Paramos skyrimo tikslai

Sekdami kitose šalyse ir privačiame sektoriuje taikomą gerąją praktiką, numatėme, jog paramą galės skirti tik atsinaujinančių išteklių projektus vystančios ir tokius gamybos pajėgumus prižiūrinčios grupės įmonės.

Finansinę paramą bendruomenių projektams ir iniciatyvoms skiriame siekdami prisidėti prie bendruomenėms svarbių infrastruktūros gerinimo projektų, renginių bei kitų iniciatyvų. Tikimės, kad indėlis į bendruomenių gerovės kūrimą padės kompensuoti jų patiriamus nepatogumus energijos gamybos pajėgumų statybos ar eksploatavimo laikotarpiu.

Siekiant reglamentuoti neatlygintinos finansinės paramos skyrimo atvejus, nustatyti vieningi paramos teikimo tikslai, pagrindiniai kriterijai ir principai, kurie apibrėžti Grupės paramos skyrimo politikoje.

Kas gali gauti paramą bendruomenėms? 

Parama gali būti teikiama bendruomenėms (jų tikslams ir veikloms), įsikūrusioms šalia vystomų arba jau eksploatuojamų „Ignitis  grupei“ priklausančių gamybos iš atsinaujinančių išteklių pajėgumų. 

Parama gali būti skiriama socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo, sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą) projektams, veikloms, taip pat kitiems šių bendruomenių tikslams. Tai turi kurti, skatinti ilgalaikį bendradarbiavimą tarp „Ignitis grupės“ įmonės ir bendruomenės, taip pat – atliepti grupės strateginius tikslus ir atitikti Grupės paramos skyrimo politikoje bei kituose dokumentuose išdėstytus kriterijus.  

bendruom

P

 

Vietos bendruomenėms suteikta parama Lietuvoje

2023 metai
2022 metai

 

 

 

 

 

 

Parama bendruomenėms Lenkijoje 2023

Vietos bendruomenėms suteikta parama Lenkijoje

2023 metai

 

 

 

 

Pavadinimas kairėje
Paramos bendruomenėms skyrimą reglamentuojantys dokumentai
Aprašymas kairėje

Paramą bendruomenėms gali skirti bet kuri Grupei priklausanti Žaliosios gamybos segmento įmonė, vykdanti energijos gamybą iš tvarių energijos šaltinių, tarp jų - UAB „Ignitis renewables“, UAB Kauno kogeneracinė jėgainė ir kitos bendrovės. 

Žemiau patiekiame svarbiausius paramos bendruomenėms skyrimą reglamentuojančius dokumentus: 

Grupės paramos skyrimo politika 

UAB „Ignitis renewables“ Paramos valdymo taisyklės ir priedai 

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė Paramos valdymo taisyklės ir priedai 

Nuotrauka
Emil
Pavadinimas
Kontaktai
Aprašymas

Jei kilo klausimų ar prireikė pagalbos, kviečiame rašyti el. paštu [email protected] arba skambinti bendruomenių vadybininkei Emilijai Musteikytei tel. +370 604 30986.